Kwaliteitsbewaking
Het werkproces is door middel van het werken in projectteams vastgelegd. We werken met een projectoverstijgend intern controlesysteem op bouwkundig gebied, op procesbewaking en kostenbewaking. Het kwaliteitsbewakingssysteem en de interne procedures staan in dienst van de kwaliteit van onze projecten. Ordening en registratie in samenhang met terugkoppeling, evaluatie en kwaliteitsanalyses zijn hierbij noodzakelijk voor het bereiken van een goed resultaat.